NĂM HỌC: 2018 - 2019 TRƯỜNG MN THẠNH MỸ GỒM CÓ 563 HỌC SINH/20 LỚP NHÓM

TỔNG SỐ CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN LÀ 54 NGƯỜI

TRONG ĐÓ: BGH 3 NGƯỜI

GIÁO VIÊN: 38 NGƯỜI

NHÂN VIÊN: 13 NGƯỜI