NĂM HỌC: 2021 - 2022 TRƯỜNG MN THẠNH MỸ GỒM CÓ 510HỌC SINH/19 LỚP NHÓM

TỔNG SỐ CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN LÀ 56 NGƯỜI

TRONG ĐÓ: BGH 3 NGƯỜI

GIÁO VIÊN: 40 NGƯỜI

NHÂN VIÊN: 13 NGƯỜI